Regulamin konkursu

Dzieci wiedzą lepiej – Zając Wielkanocny

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu pod nazwą Dzieci wiedzą lepiej – Zając Wielkanocny, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
Organizatorem Konkursu (dalej „Organizator”) jest firma Icom Poland sp. z o.o., sp.k. – producent klocków dla dzieci marki Blocki; ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo, NIP 665-289-71-89, REGON 301036717.
Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie blocki.tv od 07.03.2021 do 28.03.2021 r.
Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do Konkursu należy kierować do Działu Marketingu – na adres mailowy: konkurs@blocki.tv
§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

b) nie jest pracownikiem Organizatora lub spółek z nim powiązanych, a także członkiem ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

c) zapoznała się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

e) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,

f) wyraża zgodę na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na bezpłatną publikację wizerunku uczestnika na portalach społecznościowych, stronach internetowych organizatora oraz serwisie YouTube w czasie trwania konkursu, oraz po jego zakończeniu w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

g) wyraża zgodę na bezpłatną publikację przez Organizatora w serwisie YouTube przesłanego filmu konkursowego oraz imienia, wieku i miejscowości zamieszkania swojego dziecka,

h) wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie treści filmu konkursowego w celach promocyjnych marki Blocki.

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie warunków zapisanych w § 2 pkt. 1 Regulaminu.

§ 3

ZASADY KONKURSU

Konkurs polega na przygotowaniu filmu, na którym dziecko podczas rozmowy z rodzicami odpowiada na pytania konkursowe znajdujące się na stronie konkursowej.
Film należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej blocki.tv.
Film konkursowy nie może być krótszy niż 1 minuta i dłuższy niż 5 minut.
Każdy Uczestnik może przesłać jeden film konkursowy przy czym na jednym filmie może zaprezentować się maksymalnie 3 dzieci.
Uczestnicy mogą przesyłać filmy konkursowe jedynie w okresie trwania konkursu. Filmy nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Przesyłając film konkursowy Uczestnik oświadcza, że
a) posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do filmu konkursowego,

b) udziela Organizatorowi nieodpłatnie autorskich praw majątkowych do filmu konkursowego (niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń́ czasowych i terytorialnych) jak również zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie filmu na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie:

– utrwalania i zwielokrotniania,

– sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego filmu,

– wprowadzania filmu do własnych baz danych, pamięci komputera (w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów),

– rozpowszechniania filmu w sposób inny niż określony w pkt. a do c, w tym publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

– tworzenia dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych.

§ 4

Nagrody dla Laureatów

Nagrodami w konkursie jest 10 zestawów klocków marki Blocki. Łączna wartość zestawów przeznaczonych na nagrody to 3 000 zł. Średnia wartość jednego zestawu to 100 zł.
W konkursie przewidziane są nagrody dla wszystkich dzieci biorących udział w nagrodzonym nagraniu.
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość w gotówce.
Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które prześlą najciekawsze Odpowiedzi Konkursowe.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.
Wyłaniając Laureatów Komisja Konkursowa będzie miała na uwadze pomysłowość, estetykę, ciekawe ujęcie tematu a także element humorystyczny.
W przypadku nieodebrania przez Laureata Konkursu Nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Fundatora z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu lub stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez danego Laureata Konkursu postanowień́ Regulaminu, Laureat Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków, utraci tytuł Laureata Konkursu oraz prawo do otrzymania Nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się wyżej wskazanymi kryteriami, dokona dodatkowego wyboru Laureata Konkursu spośród pozostałych Uczestników i przyzna mu Nagrodę.
§ 5

Odbiór nagród

Informacje o Laureatach zostaną opublikowane na stronie konkursowej do 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
Warunkiem odebrania przez Laureata Konkursu Nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin wiadomości z następującymi danymi:
A. imię i nazwisko;
B. adres zamieszkania;
C. numer telefonu.
Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 4, przekroczenie dopuszczalnego czasu wysłania wiadomości lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.
Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną̨ wysłane Laureatom niezwłocznie po otrzymaniu przez Fundatora informacji, o której mowa w pkt. 4.
Nagrody zostaną̨ wysłane na adres wskazany przez Laureata. Nagrody mogą zostać wysłane tylko na terenie Polski.
Przyznane Nagrody nie mogą̨ być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych upominków.
O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator.
Laureat traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą̨ się nieprawdziwe, niepełne, błędne bądź nieaktualne.
§ 6

Zakres odpowiedzialności Organizatora

Organizator i nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są̨ niepełne lub nieaktualne.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są̨ niezgodne z prawem lub Regulaminem

§ 7

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ się̨ będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Z administratorem danych osobowych można skontaktować́ się za pośrednictwem adresu e-mail: ado@blocki.tv


Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą̨ przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wysyłki nagród, a także w celach marketingowych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
Uczestnikom Konkursu, którzy podają̨ dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
A. sprostowania danych,
B. usunięcia danych,
C. ograniczenia przetwarzania danych,
D. przenoszenia danych,
E. wniesienia sprzeciwu,
F. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
A. imię i nazwisko,
B. adres pocztowy,
C. numer telefonu.

imię i nazwisko,adres pocztowy,numer telefonu.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
Organizator oświadcza, iż̇ dane Uczestników Konkursu nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ poddawane profilowaniu.
Dane uczestników Konkursu będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić́ stopień́ bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o rożnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się̨ z przetwarzaniem danych wynikające z:
A. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
B. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
C. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 8

Prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują̨ Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
A. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
B korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Odpowiedzi Konkursowych w celach marketingowych.
§ 9

Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu powinny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości mailowej przesłanej na adres tv@klocki-blocki.pl
Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać:
A. imię i nazwisko;
B dokładny adres Uczestnika Konkursu;
C. opis reklamowanego zdarzenia.

Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

§ 10

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.03.2021 r.
W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego